Kites on The Grand Marais Harbor 03-14-2009

Kites on The Grand Marais Harbor 03-14-2009